Blog
Otrzymałeś wezwanie do sądu?
niedziela, 31 styczeń 2021 22:40

Otrzymałeś wezwanie do sądu?

Wezwanie do sądu. Czy muszę się stawić? Na co zwrócić uwagę?
Jeśli chodzi o obowiązek stawiennictwa to w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, na to w jakim charakterze wzywa nas sąd. W przypadku wezwania w charakterze świadka stawiennictwo jest obowiązkowe. W przypadku stron postępowania należy dokładnie sprawdzić treść zawiadomienia o rozprawie. W większości przypadków znajdzie się tam informacja, iż stawiennictwo jest nieobowiązkowe. Niestety czasami brak stawiennictwa na rozprawie będzie niósł za sobą negatywne konsekwencje procesowe, o czym warto pamiętać. Jeśli strona jest zastępowana przez pełnomocnika warto skonsultować z pełnomocnikiem kwestię obecności na rozprawie.

Wezwanie/ Zawiadomienie o rozprawie będzie zawierało następujące informacje: sygnaturę sprawy, termin posiedzenia sądu, miejsce posiedzenia sądu, w tym oznaczenie sali sądowej. W przypadku miejsca posiedzenia sądu warto zwrócić uwagę na adres znajdujący się na wezwaniu. W wielu sądach zdarza się, że poszczególne wydziały mają swoją siedzibę pod innym adresem. Dokładne sprawdzenie adresu wydziału znajdującego się na wezwaniu pozwoli na uniknięcie pomyłki. Po stawieniu się w budynku sądu należy udać się pod salę wskazaną w treści wezwania i sprawdzić czy sygnatura sprawy znajduje się na wokandzie (tablica lub kartka przy/na drzwiach Sali). W przypadku zmiany Sali powinniśmy znaleźć tam aktualną informację o miejscu posiedzenia sądu. Należy pamiętać, że w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd może zastosować wobec świadka środki przewidziane zarówno w przepisach procedury cywilnej jak i karnej- karę pieniężną, przymusowe doprowadzenie przez policję, a nawet areszt porządkowy (postępowanie karne).

Jeśli jesteś pracownikiem pamiętaj, że masz prawo do dnia wolnego w pracy. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy jest imienne wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa, wystosowane m.in. przez sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawie o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie (§3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

Nieobecność w pracy spowodowana wezwaniem do sądu wiąże się niestety z utratą zarobku. Za dzień wolny od pracy pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Dlatego należy pamiętać o złożeniu w sądzie wniosku o zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Świadek może także domagać się zwrotu kosztów podróży i ewentualnego noclegu jeśli jest on konieczny. W przypadku choroby lub przebywania na kwarantannie koniecznie zadzwoń do Biura Obsługi Interesantów lub do sekretariatu wydziału (numer telefonu znajduje się na wezwaniu) i poinformuj o przyczynie nieobecności- uzyskasz informację czy konieczne jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego od lekarza sądowego lub innego dokumentu.
Podobne artykuły na naszym blogu:
< >