Blog
Masz kredyt we frankach?
niedziela, 31 styczeń 2021 22:39

Masz kredyt we frankach?

Masz kredyt we frankach szwajcarskich? Chcesz dowiedzieć się czy masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankowi? Jakie roszczenia przysługują Frankowiczom?
Kredyty denominowane i indeksowane do franka szwajcarskiego pojawiły się w Polsce w 2002 r. Kredyty te cieszyły się dużą popularnością w latach 2005-2008 z uwagi na niskie oprocentowanie i stabilny wówczas kurs franka szwajcarskiego. Ponadto wiele banków nie informowało kredytobiorców o ryzykach i skutkach nagłej zmiany wysokości kursu. Umowy kredytowe bardzo często zawierały szereg wad prawnych.

Roszczenia w sprawach frankowych można zasadniczo podzielić na dwie grupy: roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz roszczenia o uznanie postanowień umowy za abuzywne. W przypadku roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy podstawą tego roszenia jest art. 58 kodeksu cywilnego. Unieważnienie umowy jest najdalej idącym roszczeniem i powoduje uznanie, iż umowa kredytowa nie istniała i nie istnieje. Brak jednoznacznego określenia wysokości kwoty kredytu oraz możliwość pobierania przez banki dodatkowego wynagrodzenia wynikającego ze spreadu walutowego pozwala na powzięcie wątpliwości co do zgodności umowy kredytowej z definicją umowy kredytu zawartej w prawie bankowym.

Roszczenia dotyczące klauzul abuzywnych mają na celu uznanie przez sąd, iż wskazane postanowienia umowy nie wiążą konsumenta. W przypadku tego typu roszczenia mamy możliwość dochodzenia zwrotu dokonanych nadpłat.

Liczba pozwów składanych przeciwko bankom rośnie. Obecnie szacuje się, że 90% spraw jest wygrywanych przez Frankowiczów.

Kilka najczęściej pojawiających się pytań:

1) Czy spłata kredytu wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń wobec banku?
Nie. Należy jednak mieć na uwadze możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń.

2) Czy zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej stanowi problem w dochodzeniu roszczeń przeciwko bankowi?
Ważność umowy ocenia się na dzień jej zawarcia, dlatego podpisanie aneksu umożliwiającego spłatę kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich nie pozbawia konsumenta możliwości dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankowi.

3) Czy oświadczenie kredytobiorcy o zapoznaniu się z ryzykiem kursowym wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń?
Zawieranie przez bank postanowień tego typu w umowach kredytowych nie wyłącza możliwości dochodzenia nieważności przez kredytobiorcę.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się na bezpłatną analizę Twojej umowy, podczas której dowiesz się jakie roszczenia Ci przysługują.

Łódź, ul. Wólczańska 66 lok. 121, tel. 515 181 022

Podobne artykuły na naszym blogu:
>